Raycity NPC ดรอปชุดแต่ง Sky

Sky
Sky หลังคา Cloud - Quiz Boy อยู่ทางใต้ของถนนแยกอิลจิโร่
Sky ไฟท้าย Cloud - Quiz Boy อยู่ทางใต้ของถนนแยกอิลจิโร่
Sky ฝากระโปรง Cloud - คุณป้านกหัวขวาน อยู่ทางใต้ของถนนแยกอิลจิโร่
Sky ไฟหน้า Cloud - คุณป้านกหัวขวาน อยู่ทางใต้ของถนนแยกอิลจิโร่
Sky หลังคา Zephiros - คุณลุงลมกรด อยู่ทางตะวันออกของแยกทเวกเยโร2
Sky ไฟท้าย Zephiros - คุณลุงลมกรด อยู่ทางตะวันออกของแยกทเวกเยโร2
Sky ฝากระโปรง Zephiros Set - NPC ประชาชนเขตอินซาดง อยู่ทางตะวันตกของสี่แยกแพกเจ
Sky ไฟหน้า Zephiros Set - NPC ประชาชนเขตอินซาดง อยู่ทางตะวันตกของสี่แยกแพกเจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Feed